Metin2 server birleşimi ERETNA,KARESİ,CANDAR,DODURGA

Metin2 26.08.2014 server birleşimi ERETNA,KARESİ,CANDAR,DODURGA

5. server ERETNA; 26.08.2014
(17 Yeniçeri + 18 Malazgirt + 19 Efes)
Anadolu'nun Moğol (İlhanlılar) istilasına uğramasından sonra, Sivas ve Kayseri merkezli kurulan, 1335 - 1381 yılları arası hüküm süren bir Anadolu beyliğidir. Beyliğin kurucusu Alaeddin Eretnadır. Eretna dindar, iyilik sever ve alim bir hükmdar olarak tanınmıştır. İdaresi altındaki yerleri adilane yönettiğinden ve seyrek çıkan sakalları sebebiyle halk arasında köse peygamber lakabıyla meşhur oldu.

6. Server KARESİ; 26.08.2014
(20 Ayasofya + 21 İstiklal + 22 Osmanlı)
Anadolu Selçuklu Devleti'nin gerilemesinden sonra Oğuz boyları tarafından Balıkesir-Çanakkale ve Bergama yöresinde kurulan Anadolu Türk Beyliğidir.Eşrefoğulları'ndan sonra en kısa hükum süren bir beyliktir. Bu yöredeki ilk Türk devletidir. Karesi Beyliği, komşusu olan Osmanoğulları Beyliği'nin genişlemesiyle bu beyliğe katılmıştır. Böylece Osmanlı hakimiyetine katılan ilk beylik olmuştur. İlerleyen dönemlerde Osmanlı Devleti içinde bu bölgede Karesi Sancağı kurulmuştur. Karesi beylerinin ve ileri gelen şahıslarının, Osmanoğullarının egemenliği altına girmelerini takiben, Osmanlı Devleti'nin Rumeli topraklarında yayılmasında büyük katkıları olmuştur.

7. server CANDAR; 28.08.2014
(24 Rumeli + 25 Estergon)
Candar, Büyük Selçuklularda ve bazı ortaçağ İslam devletlerinde hükümdarı ve sarayı korumakla görevli bir asker sınıfı. Candar terimi Farsça cân (silâh) ve dâr (tutan) kelimelerinden oluşmuştur. Candarlar, kölelikten yetişme ve çoğu Türk asıllı askerlerdi. Amirlerine “emir-i candar” (saray muhafızlarının başı) denirdi ve bunlar vezirliğe kadar yükselebilirlerdi. Emir-i candarın komutasında bşr hassa birliği oluşturan candarlar, bellerine altın işlemeli hamayliye asılı süslü kılıç takar, renkli ve değerli giysiler giyerlerdi. Başlıca görevleri sarayı ve hükümdarı korumak, divanı beklemek, önemli idam kararlarını yerine getirmekti. Törenlerde, “müfred” denen öbür hassa askerleri ile birlikte hükümdarın gücünü yansıtacak görkemli ve düzenli bir askeri topluluk oluştururlardı. Savaşlarda hükümdarı yakın korumaya alırlar, silah olarak ok, balta ve kalkan kullanırlardı. Candarlık örgütü, Anadolu Selçukluları ve Anadolu Beylikleri'nde de aynen korunmuştu.

8. Server DODURGA; 28.08.2014
(23 Anubis + 26 Altay + 27 Yörük + 28 Kaos + 29 Aspendos )
Oğuzların Boz-Ok'lar koluna bağlıdır. Dodurga boyunun, Oğuz Han'ın altı oğlundan biri olan Ay Han'dan çoğaldığı kabul edilmektedir. Dodurga kelimesi eski Türkçede Ülke alan, mülk tutan, yerleşip sahip olan, yurt edinen anlamına gelmektedir. Dodurga sözcüğünün "ülke almak, hanlık yapmak" anlamlarına geldiği de bilinmektedir.. "Dodurga" sözcüğü egemen anlamında da kullanılmıştır Dodurga boyunun ongunu, yani kutsal hayvanı kartaldır.

0 yorum: