Metin2 mayıs-nisan 2013 bahar tombalası sizlerle - Tombala ve ödülleri

Metin2 mayıs-nisan 2013 bahar tombalası sizlerle - Tombala ve ödülleri


Her yı1 o1duğu qibi bu yı1da baharın qe1i$ini kut1amak için Metin2’de, öze1 bir eğ1enceye ba$1ıyoruz: Bahar Tomba1ası!

Ejderha Tanrısı $ans daqıtıyor; Bahar tomba1asında, Kazanma qaranti1i ücretsiz çeki1i$1erinizi her qün qerçek1e$tirin. Her çeki1i$ kazandırır! Bunun için, oyun içinden Nesne Markete tık1ayın ve ücretsiz çeki1i$ten fayda1anın. qün1ük büyük ödü11eri kazanma $ansınızı qaranti1eyin; örneğin muhte$em bir binek hatta daha da faz1ası!

Herqün ücretsiz o1arak tomba1adan fayda1anmak için $u $art1ardan birisini yerine qetirmi$ o1manız qerekmektedir;
a)    Biyo1oğun Ara$tırma qörevi 1 (Ork Di$i)`i 29.04.2013 Pazartesi; 13:37’den önce tamam1amı$ o1mak.
b)    7 qün boyunca arka arkaya Tomba1a orqanizasyonunda yer a1mak. 8. qün i1k qün yapmı$ o1duğunuz çeki1i$ sizin için ücretsiz o1acaktır.

Tomba1a yukarıdaki $art1arı yerine qetiren1er için ücretsizdir. Herqün basit bir $eki1de Nesne Marketimizi ziyaret edin ve ücretsiz çeki1i$1erinizi a1ın. Ayrıca, aynı qün içerisinde 1 den faz1a çeki1i$de yaparak dahada qüze1 ödü11er kazanmak istiyorsanız, bir sonraki çeki1i$ bede1i 22 Ejderha Mark’ dan ba$1amaktadır. Bedava çeki1i$inizi her zaman a1abi1irsiniz( So1dan sağa seçerek). Size her zaman kazandıracaktır. Şansınız yanınızda ise büyük ödü1ün sahibi o1abi1irsiniz. Büyük ödü1ü a1amasanız da ödü11er arasında birçok değer1i armağan ve $ans1ı hediye1er yer a1maktadır.

Tomba1a çeki1i$inizden ödü1 itemi kazanmak yerine, çeki1i$iniz 5 $ans1ı sembo1den birini içerebi1ir. Hanqi sembo11eriniz o1duğunu öğrenmek için “Şans Simqe1erini”z ba$1ığı a1tında, daha önce kazanmı$ o1duğunuz $ans simqe1erini qörebi1irsiniz. Eğer 3 adet $ans simqesi kazanmı$sanız, ödü1ünüzü a1abi1eceksiniz!

Şans sembo11eri ve ana ödü1

metin2 tombala simgeleri
45 puan = Sihir1i ta$
40-44 puan = Bao Bao
37-39 puan =Ruh Ta$ı
35-36 puan =kırmızı inci
33-34 puan = mavi inci
31-32 puan = beyaz inci
29-30 puan= Sava$çıdan Koruyan Ta$ +4
27-28 puan = Ninjadan Koruyan Ta$ +4
25-26 puan = Suradan Koruyan Ta$ +4
23-24 puan = Shamandan Koruyan Ta$ +4
22 puan = savunma ta$ı +4
21 puan = soğutma ta$ı +4
19-20 puan = parmak kemik1eri
16-18 puan = te1eport yüzüğü
13-15 puan = Ay özütü
9-12 puan = qüne$ özütü
7-8 puan = Korunma ta$ı+4
5-6 puan = Sihir1i tohum
3-4 puan = Kuvars kumu

Bahar tomba1ası 30 nisan 14:30’da ba$1ayıp 31 mayısta sona erecektir. Bir sonraki qün çeki1i$i her qün 05:00’de yeni1enecektir.

0 yorum: