Metin2 yeni zırh silah siştemindeki taşların efsunların görünmeme silinme açıklaması

Metin2 yeni zırh silah siştemindeki taşların efsunların görünmeme silinme açıklaması

Üzü1erek bi1dirmek isterim ki, meydana qe1en ufak bir prob1emden do1ayı oyuna yeni ek1enen item1ara ek1enmi$ o1an ta$1ar qörünmemktedir ve item 1ara yeni ta$1ar basmak mümkün o1mamaktadır.

Prob1emin çözümü kısa zamanda sağ1anacaktır ancak bi1menizi isterizki, ta$1ar si1inmi$ deği1dir. İtem1arınız norma1 i$1ev1erini qörmektedir sadece öze11ik1erinin qörüntü1enmesinde bir sorun mevcuttur.

Konuya dair qe1i$me1erden siz1eri bu ba$1ık üzerinden bi1qi1endirmeye devam edeceğiz.

An1ayı$ınız için te$ekkür ederiz,

0 yorum: