Star Wars oyununu artık Electronic Arts çıkaracak

Star Wars oyununu artık Electronic Arts çıkaracak

The Wa1t Disney Company ve EA, Star Wars Oyun1arı İçin Çok Yı11ık An1a$ma Yaptık1arını Duyurdu

An1a$ma sayesinde yeni Star Wars oyun1arı en popü1er oyun tür1erinde ve fark1ı p1atform1arda oyuncu1ar1a bu1u$acak


The Wa1t Disney Company ve E1ectronic Arts Inc. buqün Star Wars karakter1eri ve hikaye1erini konu a1an yeni oyun1ar qe1i$tirmek ve yayın1amak için çok yı11ık, öze1 bir 1isans an1a$ması yaptık1arını duyurdu.

Bu an1a$maya qöre EA tüm interaktif p1atform1arda ve en popü1er oyun tür1erinde yeni Star Wars oyun1arı qe1i$tirecek ve yayın1ayacak, Disney ise mobi1, sosya1, tab1et ve on1ine oyun kateqori1erinde yeni oyun1ar qe1i$tirme hakkını koruyacak.

“Bu an1a$ma bizim Star Wars serisinin popü1er1iqini daha uzun yı11ar sürdürecek ka1itede oyun deneyim1eri yaratmaya verdiqimiz önemi qösteriyor,” diyor Disney Interactive E$ Ba$kanı John P1easants. “Dünyanın en iyi oyun qe1i$tirici1erinden biri i1e i$bir1iqine qiderek dünyanın dört bir yanındaki hayran1arımıza etki1eyici bir Star Wars oyun portföyü sunabi1eceqiz.”

“Her qe1i$tirici Star Wars evreni için oyun yaratma haya1i kurar,” diyor EA 1abe1s Ba$kanı Frank qibeau. “En iyi üç stüdyomuz bu haya1i qerçek1e$tirecek ve Star Wars hayran1arı için destansı macera1ar yaratacak. DICE ve Viscera1, Star Wars serisi için oyun qe1i$tirmeye devam eden BioWare ekibimize katı1arak yeni oyun1ar qe1i$tirecek1er. Yaratacaqımız bu yeni deneyim1erde fi1m1erden yarar1anma ihtima1imiz o1sa da oyun1arımız tamamen bize özqü o1acak ve yepyeni hikaye1er an1atıp, yepyeni oynanı$1ar sunacak.”

0 yorum: