Online oyunlarda güvenli ödeme nasıl olur

Online oyunlarda güvenli ödeme nasıl olur

0n1ine 0yun1arda qüven1i Ödeme


qünümüzde hız1a deqi$en tekn010ji pek ç0k a1ı$kan1ıqımızı da deqi$tirmi$ durumda. Artık pek ç0k ki$i internetten müzik din1iy0r, kitap 0kuy0r ve a1ı$veri$ yapıy0r. Nakit ku11anmanın yerini de yava$ yava$ dijita1 ödeme yöntem1eri a1ıy0r.

0yun dünyası da bu deqi$imden payını ç0ktan a1mı$ durumda. 0yun1arın büyük bir kısmının 0n1ine 01duqu bu qün1erde ödemenin nası1 yapı1dıqı ç0k önem1i. Tamamen ücretsiz bir $eki1de 0ynanabi1en pek ç0k 0n1ine 0yun tercihe baq1ı 01arak yapı1an ufak ödeme1er1e daha zevk1i ha1e qe1ebi1iy0r ve ödeme yönteminin önemi burada 0rtaya çıkıy0r. İ1k zaman1arda a1ı$kın 01madıqımız 0n1ine ödeme yöntem1eri artık tüm dünyada yayqın bir $eki1de ku11anı1makta.

İnternet üzerinden s0n derece qüven1i bir $eki1de ödeme yapmanızı saq1ayan pek ç0k sistem mevcut. Bu ödeme y011arı ku11anıcının en k01ay, hız1ı ve qüven1i y01dan i$1em1erini yapmasını saq1ıy0r. Ödeme y011arındaki çe$it1i1ik sayesinde ku11anıcı kendisine en uyqun 01an yöntemi be1ir1eyebi1iy0r. Ödeme1erin büyük ç0qun1uqu kredi kart1arı ve m0bi1 ödeme i1e qerçek1e$iy0r. Kredi kartı ya da m0bi1 ödeme yöntem1erini ku11anmak istemeyen 0yunsever1er ise ön ödeme1i kart1ar ku11anarak internet üzerinde hiç bir ki$ise1 bi1qiye yer vermeden s0n derece qüven1i bir $eki1de ödeme1erini qerçek1e$tirebi1iy0r1ar.

Türkiye’de ve dünyada 01dukça p0pü1er 0yun1ar arasında yer a1an 1eqend 0n1ine da 0nay1ı ödeme kana11arının qüven1e ku11anı1abi1eceqini vurqu1adı. 0nay1ı ödeme yöntem1eri dı$ında 0yun içi satı$ yapmak isteyen $ahıs1ara ise itibar edi1memesi qerekiy0r. Kredi kartı bi1qi1eri, 0yun $ifre1eri ve benzeri bi1qi1er ba$ka1arı i1e kesin1ik1e pay1a$ı1mama1ı.

0asis qames tarafından yayın1anan 1eqend 0n1ine dünyanın pek ç0k yerinde mi1y0n1arca ki$i tarafından 0ynanıy0r. Tamamen ücretsiz 01arak 0ynanabi1en bu 0yunu denemek için 1inki takip edebi1irsiniz:

http://url.oasgames.com/cv

0 yorum: